Khách sạn Dầu khí Hải Phòng Mã số thuế: 0100150577-007 Địa chỉ: Số 441 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng. Điện thoại: 031 376 6667

Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ